Политиката за отливане на влакове

Железопътни аксесоари "Единадесети петгодишен" период Министерството на железопътния транспорт енергично ще развива електрически тягови локомотиви, електрически локомотиви ще поемат делът на транспортната натовареност над 80% и ще постигнат локализация на локомотиви с променлив ток. Подкрепата за развитието на 200 километра в час, за да се адаптира към електрическия локомотив, енергично развива оста на 25 тона тежък товарен товарен локомотив. 2010 собствеността на локомотива ще достигне около 19 000 единици. Железопътните аксесоари в разработването на скорост от 200 километра и над ключовата технология въз основа на групата, съчетана с малък брой въвеждане на ИПС, възможно най-скоро да постигне 200 километра в час и над локализирането на ИПС и активно насърчаване на скоростта от 300 км и над разработването на ключови технологии на ИПС, развитие, приключване на формирането на високоскоростно производство на ИПС, поддръжка, експлоатация на вътрешен поддържащ капацитет. 2010 EMU конфигурация да достигне 1000 или така.